Giới thiệu

10/01/2019

Giới thiệu về Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam

 HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN  VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hội được thành lập theo quyết định số: 15/2003/QĐ-BNV, ngày 25 tháng 04 năm 2003 của Bộ Nội vụ.
-   Tên Hội là: “Hội khoa học kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam”
   Tên gọi tắt là: “Hội An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam”
   Tên tiếng Anh: “Vietnam Occupational Safety and Health Association”
   Tên viết tắt tiếng Anh là: VOSHA
Địa chỉ của Hội: 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-      Tôn chỉ, mục đích của Hội

Hội An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam là một tổ chức quần chúng tự nguyện của những người đang làm việc, nghiên cứu, hoạt động và có quan tâm đến công tác chăm lo bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động Việt Nam.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết lực lượng làm công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, công nghệ và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực Bảo hộ lao động nhằm phát huy vai trò của đội ngũ những người làm công tác  an toàn và vệ sinh lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Hội tổ chức theo nguyên tắc đoàn kết dân chủ, khoa học, hoạt động theo pháp luật, là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
-      Phạm vi hoạt động của Hội

Hội An toàn và vệ sinh lao động Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng. Hội có cơ quan ngôn luận (tạp chí, tập san) được thành lập theo qui định của pháp luật...

Hội được tham gia các Hội nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.
  -  Nhiệm vụ của Hội:
         1. Tập hợp, đoàn kết, phối hợp hoạt động của các cấp Hội và hội viên trong cả nước nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động
         2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, trao đổi nghiệp vụ, phổ biến kiến thức và phối hợp với cơ quan nhà nước để huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động.
         3. Tham gia góp ý kiến cho Đảng và Nhà nước về những chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp về an toàn và vệ sinh lao động; tư vấn, phản biện giám định xã hội về những vấn đề liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động.
          4. Tham gia các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, thực hiện các dự án, đề tài khoa học về an toàn và vệ sinh lao động. Thực hiện các dịch vụ về an toàn và vệ sinh lao động phục vụ sản xuất, người lao động và người sử dụng lao động.
          5. Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các cơ sở liên quan tới công tác bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động.
         6. Hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các Hội, tổ chức quốc tế và khu vực trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật.
  - Cơ cấu tổ chức của Hội:

+ Tổng số hội viên: 2860 (hội viên cá nhân: 1205)

+ Tổ chức: 3 tỉnh hội ( Đồng Nai, Thái Nguyên, Vũng Tàu); 1 Liên chi hội (Liên chi hội Điện lực miền Bắc với 28 chi hội ) 52 chi hội (Cơ quan quản lý, Viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp)

+ Phòng ban, đơn vị trực thuộc:
     Văn phòng
     Ban Khoa học Công nghệ
     Ban Thông tin tuyên truyền,
     Ban Hợp tác quốc tế
    Trung tâm tư vấn, huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động.
-         Một vài nét về hoạt động của Hội
Theo các nhiệm vụ của Hội, trong thời gian qua Hội đã có những hoạt động như sau:

1.     Tuyên truyền đường lối chính sách, phổ biến kiến thức:
+ Hội xây dựng  trang Web, trên đó thường xuyên đưa những tin bài về
đường lối. chính sách của Đảng, nhà nước, tuyên truyền phổ biến kiến
thức KHCN về an toàn và vệ sinh lao động cho các hội viên(thường
xuyên có khoảng gần 3000 hội viên truy cập).
+ Với sự hỗ trợ của Cục An toàn lao động, mỗi năm Hội xuất bản 1 bản tin
về an toàn và vệ sinh lao động và phát hành tới các chi hội, hội viên.
+ Biên soạn và xuất bản 5 sách phổ biến khoa học. Biên soạn và xuất bản 1
từ điển 6 ngôn ngữ về an toàn vệ sinh lao động.

2.     Huấn luyện, đào tạo:
+ Tham gia đào tạo đại học và sau đại học cho nhiều trường đại học;
+ Chủ trì và tham gia nhiều lớp huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động
cho các đối tượng (cán bộ quản lý, người sử dụng lao động, cán bộ
chuyên trách an toàn và vệ sinh lao động, người lao động,...);
+ Biên soạn 7 bộ giáo trình huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động;
3.     Tư vấn, phản biện, giám định xã hội:
+ Hội tham gia vào công tác xây dựng, đóng góp ý kiến cho một số  luật,
chính sách  theo yêu cầu của Uỷ ban các vấn đề xã hội Quốc hội, Bộ Lao
động -TBXH,  Mặt trận tổ quốc VN, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục đào tạo,
Bộ Khoa học & CN, Ban đối ngoại TW, Liên hiệp hội KHKTVN,...
(Luật Lao động, luật an toàn và vệ sinh lao động, Luật về Hội, Luật
Bảo hiểm xã hội, Luật Giáo dục, Luật Khoa học & CN, Luật Bảo vệ Môi
trường, Chính sách đối ngoại Nhân dân.
+ Tham gia vào nhiều hội đồng thẩm định các dự án đầu tư về mảng an
toàn và vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.
4.     Nghiên cứu khoa học:
+ Chủ trì 5 đề tài KHCN cấp bộ, ngành, tham gia nhiều đề tài KHCN khác.
Chủ trì và tham gia tổ chức nhiều Hội thảo khoa học về công tác an
toàn và vệ sinh lao động.
+ Chủ trì và tham gia nhiều hợp đồng cải thiện môi trường và điều kiện làm
việc, bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp.
5.     Hợp tác quốc tế:
Là thành viên chính thức của Hiệp hội An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
Châu Á-Thái Bình Dương (APOSHO), tham dự đầy đủ các Hội nghị
thường niên, Hội thảo khoa học và có các báo cáo khoa học tại một số
hội thảo quốc tế; Là thành viên của Mạng lưới Châu Á về Vệ sinh
nghề nghiệp (ANOH). Có quan hệ hợp tác, trao đổi nghề nghiệp  với
các tổ chức: JISHA (Hiệp hội ATSKNN Nhật Bản), KISHA (Hiệp hội
ATSKNN Hàn Quốc), COSHA (Hiệp hội ATSKNN Trung Quốc),...
Sơ đồ tổ chức của Hội ATVSLĐ VN
Một hội thảo tư vấn, phản biện xã hội do Hội tổ chức