Giới thiệu

01/01/2021

NĂM 2020, NĂM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA HỘI KHKT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM


Hội thảo Chất thải rắn nguy hại chứa amiăng do Hội ATVSLĐ VN đồng chủ trì

Trong năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 lan rộng ra hầu khắp thế giới, hoành hành ở nhiều quốc gia, gây khủng hoảng KT-XH trầm trọng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam là một trong số ít quốc gia là những điểm sáng cả về phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giữ được ổn định XH, và nền khinh tế có tăng trưởng dương.

Hội ATVSLĐ VN đã rất cố gắng, sáng tạo trong các hoạt động của mình. Với sự điều hành tích cực, linh hoạt của Lãnh đạo Hội và sự tham gia tích cực của các cấp hội và hội viên nên hoạt động của Hội được mở rộng và đầy hiệu quả.

1.     Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng

Hội ATVSLĐ Việt Nam vẫn duy trì việc tập hợp, đoàn kết được các nhà quản lý, nhà khoa học nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo trong các lĩnh vực liên quan đến ATVSLĐ và tâm huyết, nhiệt tình đối với sự nghiệp ATVSLĐ để cùng tham gia các đề tài khoa học, Hội thảo, viết sách, giảng dạy…về công tác an toàn vệ sinh lao động. Hội ATVSLĐ Việt Nam luôn quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ đề ra và hưởng ứng tốt phong trào học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.     Công tác xây dựng và phát triển Tổ chức

Do năm 2020 có dịch covit bùng phát, nhưng qua trực tuyến công tác củng cố và phát triển Tổ chức của Hội ATVSLĐ Việt Nam luôn được Lãnh đạo Hội quan tâm và chỉ đạo sát sao . Đến nay tổng số hội viên của Hội gần 2660 người, sinh hoạt tại 3 Hội địa phương, 4 chi hội tại 4 Bộ thuộc quản lý của nhà nước, 10 chi hội tại các Viện nghiên cứu, trường đại học liên quan, 33 chi hội tại doanh nghiệp, Hội thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng vừa tuân thủ điều lệ, quy định, quy chế, vừa đảm bảo tính dân chủ, tôn trọng pháp luật, vừa tư duy sáng tạo, tích cực trong nghiên cứu khoa học với các tổ chức hội thành viên, tăng cường mối liên hệ giữa các tổ chức hội thành viên. Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức được Hội ATVSLĐ chú trọng thực hiện. Hội ATVSLĐ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh hội, Liên chi hội và các Chi hội của mình thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và môi trường nhằm thu hút, động viên, khuyến khích các hội viên.

3.     Công tác tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ

Công tác tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Hội ATVSLĐ Việt Nam.

Trong năm 2020 Hội ATVSLĐ VN đã tổ chức 4 Hội thảo về “Vật liệu an toàn và thân thiện với môi trường”, “Xử lý chất thải nguy hại để BVMT”, “Xây dựng dnah mục các nguy cơ gây sự cố môi trường cho các KCN”, “Đảm bảo an toàn khi cải tạo các nhà ở cũ với các vật liệu nguy hại”;

Tổ chức 2 buổi truyền hình trực tuyến về tác hại của các vật liệu nguy hại và xung quanh vấn đề xử lý chất thải nguy hại.

Xuất bản 2 cuốn tài liệu phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Viết nhiều bài báo tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động và BVMT đăng trên các báo, tạp chí… Hội KHKT An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam và các Chi hội trực thuộc đã tổ chức được các lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho cán bộ quản lý, NSDLĐ, giảng viên nguồn, NLĐ và An toàn vệ sinh viên. Để phục vụ cho các lớp huấn luyện, Hội đã biên soạn nhiều tập bài giảng có chất lượng cho học viên.

Biên soạn và phát hành nhiều tài liệu giảng dạy, huấn luyện về ATVSLĐ; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ cho các đối tượng là cơ sở sản xuất – kinh doanh, NSDLĐ, cán bộ ATVSLĐ, NLĐ.

Nhiều cán bộ, hội viên của Hội đã tham gia giảng dạy, huấn luyện, phổ biến kiến thức cho nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các cơ sở sản xuất – kinh doanh; tham gia đào tạo ThS., TS…

4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

 - Đã tham gia bằng văn bản, cũng như trong các Hội thảo đóng góp cho luật giáo dục sửa đổi, Luật bảo vệ môi trường và một số chính sách trong vai trò thành viên Hội đồng tư vấn Khoa học giáo dục, Môi trường của MTTQ VN và Hội đồng chính sách, pháp luật của TLĐLĐVN.

- Chủ trì nhiệm vụ TVPBXH cho LHH KHCN:” Xây dựng danh mục sự cố môi trường cho các KCN ở VN” và đã hoàn thành.

- Tham gia nhiều hội thảo tư vấn, phản biện của LHHKHVN VN.

5. Hoạt động nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ

Năm 2020, Hội ATVSLĐ Việt Nam đã chủ trì:

- 02 nhiệm vụ triển khai ứng dụng KHCN trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho các doanh nghiệp và đã ứng dụng thử nghiệm cho 2 DN đạt kết quả tốt.

- Tham gia một số nhiệm vụ KHCN khác.

 6. Hoạt động Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế

Do tình hình dịch covit xẩy ra trên toàn thế giới nên trong năm 2020 Hội KHKT An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam đã không cử đoàn nào đi công tác ở nước ngoài. Nhưng Hội vẫn giữ quan hệ, trao đổi thông tin với một số tổ chức về ATVSLSĐ tương ứng của một số Quốc gia như JISHA (Nhật Bản), KISA, KIHA ( Hàn Quốc), Malaysia, Singapore.

7. Các hoạt động khác

- Hội đã tích cực tham gia các công việc hỗ trợ công tác quản lý NN về ATLĐ của Cục An toàn Lao động.

 - Hội đã luôn thực hiện tốt các chế độ thông tin, báo cáo và nhận được sự giúp đỡ của Liên Hiệp Hội và của các cơ quan quản lý của Đảng và Nhà nước như : Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Đối ngoại TW Đảng. Hội cũng giữ tốt mối quan hệ với các Bộ, Ngành có liên quan, với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và một số Hội ngành toàn quốc.

- Hội đã tích cực tham gia các hoạt động của nhóm Vận động chính sách cấm hoàn toàn việc sử dụng Amiăng ở Việt Nam vào thời gian sớm nhất và khuyến nghị cần sớm loại bỏ Amiăng trắng trong sản xuất và sử dụng ở Việt Nam.

- Tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các Hội đồng thẩm định các bộ sách giáo khoa về ATVSLĐ của các trường Đại học.

- Đóng góp góp ý tích cực cho các Dự thảo nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước, của Bộ LĐTBXH,của Tổng LĐLĐ VN về công tác ATVSLĐ.

- Viết nhiều bài báo, tham gia nhiều buổi tọa đàm, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông đại chúng về các vấn đề bức súc trong công tác ATVSLĐ;

- Năm 2020 đã xuất bản Bản tin An toàn và Sức khỏe Lao động, thông tin đến các cấp hội và hội viên các hoạt động của Hội, tình hình công tác ATVSLĐ tại một số loại hình làng nghề.

                                                                               

NVK