Amiang

11/04/2019

TÁC HẠI CỦA AMIĂNG TRẮNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI (Thông tin của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam)

1. Tt c các loi Amiăng bao gm c Amiăng trng đều gây ung thư

Cơ quan Nghiên cu Ung thư Quc tế (IARC) thuc T chc Y tế thế gii đã có đủ bng chng trên người và thc nghim để xếp tt c các loi Amiăng vào NHÓM 1 là nhóm các cht gây ung thư người. Tp chí chuyên đề s 100C ca IARC gn đây nht năm 2012 đã nêu “đã có đủ bng chng là tt c các loi Amiăng, bao gm c Amiăng trng, đều gây ung thư người”.

Amiăng xâm nhp vào cơ th và gây hi ch yếu qua đường hô hp, khi người lao động và người s dng hít phi bi hô hp có cha bi Amiăng phát tán trong môi trường lao động cũng như không khí gn nơi có th phát sinh bi Amiăng. Các công vic tiếp xúc bi ch yếu trong quy trình sn xut (xé bao, nghin, trn) hay trong s dng ti cng đồng khi người dân khoan, ct, phá d, đập các tm lp, vt liu có cha Amiăng.

Tác hi ca Amiăng trng đến sc kho người lao động và cng đồng được biết đến là gây bnh bi phi–Amiăng, ung thư phi, ung thư trung biu mô ác tính (màng phi, màng bng, màng tim), mng màng phi, tràn dch và dày màng phi, ung thư thanh qun, bung trng (được gi chung là bnh liên quan đến Amiăng). Người tiếp xúc vi Amiăng thường phát bnh sau khi tiếp xúc rt lâu t 20-40 năm nên thường đến khi người lao động ngh hưu mi mc b bnh. Amiăng là cht gây ung thư ngh nghip ước tính gây ra mt phn ba s ca t vong do ung thư ngh nghip trên toàn thế gii. 

Vic phát hin và chn đoán các bnh liên quan đến Amiăng khó khăn đặc bit vi tuyến y tế cơ s. Điu tr tn kém nhưng tiên lượng bnh thường rt xu (ch t 6 tháng đến 2 năm như đối vi ung thư trung biu mô).

               2. T chc Y tế thế gii (WHO) và T chc Lao động quc tế (ILO) khuyến ngh các nước “Cách tt nht để loi tr các bnh do Amiăng gây ra là ngng s dng tt c các loi Amiăng”. Năm 1986 ILO đã ban hành Công ước s 162 v s dng an toàn Amiăng. Tuy nhiên t 01/6/2006 ILO đã có Khuyến ngh nêu rõ tt c các loi Amiăng bao gm c Amiăng trng đều được phân loi là cht gây ung thư người và đề ngh không s dng Công ước 162 để làm lý do tiếp tc s dng Amiăng. 

Đã có đủ bng chng khoa hc trên thế gii chng minh s dng Amiăng trng gây ung thư. Các nước không nên làm li các nghiên cu để chng minh tác hi gây ung thư ca Amiang trng vì 2 lý do sau:

                        (i) Thi gian trung bình gây ung thư trung biu mô là 40 năm.  Mt nghiên cu theo dõi dc v tác hi ca Amiăng lên người tiếp xúc là không thc tế và cc k tn kém.

                        (ii) Nếu thc hin nghiên cu trong 20-40 năm ti, s có thêm hàng triu người dân tiếp xúc vi Amiăng và nhng hu qu v y tế công cng mà các nước đang s dng phi đối mt s cc k nng n. T chc Y tế thế gii khuyến cáo không nên lp li nghiên cu tương t như vic nghiên cu vn đề tác hi ca thuc lá hay rượu bia đối vi sc khe con người.

             3. Trên thế gii hin nay có đã có 54 quc gia đã chính thc cm s dng Amiăng, 70 nước không có thông tin v vic tiêu th và s dng Amiăng, 44 nước báo cáo s dng ít hơn 500 tn/năm (ch yếu dùng hn chế cho cơ khí, chuyên ngành đặc thù); 27 nước báo cáo s dng trên 500 tn/năm trong đó ch có 7 nước s dng trên 50.000 tn gm 3 nước có khai thác và xut khu Amiăng (Nga, Brazil và Trung Quc), và 4 nước nhp khu (Vit Nam, n độ, Indonesia và Uzbekistan).

             4.T chc thương mi quc tế (WTO) có quyết định ngày 12/3/2001 khng định “quyn ca các nước thành viên trong vic cm nhp và s dng vt liu cha các cht gây ung thư như Amiăng trng…”. 

Chính ph Úc có hướng dn năm 2016 yêu cu không được s dng Amiăng cho các công trình xây dng được Chính ph Úc tài tr (2016). 

Ngân hàng Thế gii đã ban hành hướng dn xây dng để gim s dng Amiăng (2009) trong các d án xây dng trên khp thế gii và đã đưa ra các khon vay lãi sut thp và h tr k thut cho các nước đang phát trin để tránh s dng cht cha amiăng và để s dng vt liu thay thế bt c khi nào có th

            5.Vit Nam đã tham gia Công ước Rotterdam t năm 2007. Vit Nam đã thng nht ng h đưa Amiăng trng vào danh mc Ph lc III ca Công ước Rotterdam trong hi ngh tháng 5 năm 2017. Đây là danh sách các hóa cht phi làm th tc tha thun thông báo trước đối vi mt s hóa cht và thuc bo v thc vt nguy hi trong thương mi quc tế nhm bo v sc khe con người và môi trường. Trong s 154 nước thành viên tham gia Công ước, ch có 6 nước phn đối đưa Amiăng trng vào danh mc Ph lc III ca Công ước Rotterdam (gm Nga, n Độ, Syria, Zimbabwe, Ukraine và Kazakhstan).

             6. Hin có nhiu sn phm tm lp s dng các nguyên liu thay thế cho tm lp cha Amiăng, đảm bo an toàn, chi phí hp lý và đã xut khu cho nhiu nước trên thế gii. 

             7. Ngày 5 tháng 8 năm 2014, T chc Y tế thế gii khu vc Tây Thái Bình Dương và T chc Lao động Quc tế khu vc Châu Á Thái Bình Dương đã có thư gi Chính ph Vit Nam v các bnh liên quan đến Amiăng và lo ngi v vic Amiăng trng đang tiếp tc được s dng trong các loi vt liu xây dng và các sn phm khác ti Vit Nam. 

             8.Chính ph Vit Nam thông qua B Khoa hc và Công ngh cũng đã có thư ngày 25 tháng 12 năm 2014 khng định cam kết ca Chính ph Vit Nam trong vic nghiên cu, xây dng l trình c th để thc hin mc tiêu dng s dng Amiăng trong sn xut tm lp vào năm 2020.